لا مَحْسوبِيَةَ بعد اليوم : هو مُوشْ خُوهْ أما وِلْدْ أُمُّو ألِّي هي موشْ أمُّو

Houwa mouch khouh emma wild oummou illi hiyya mouch oummou mais mart bouh illi wildettou..

هو موش خوه أما ولد أمو ألِّي هي موشْ أمُّو لكن مرْتْ بُوهْ اللي وِلداتو

Bref, depuis la révolution, aucune faveur n’est accordée aux famille des responsables politiques!
Détrompez-vous, aucune fleur n’a été accordée au frère de Kayes Said. S’il est un de ses portes paroles c’est parce qu’il n’a pas trouvé un frère dans la population sans qu’il soit fils de sa mère et de son père!
!..AH..!
Lè ma7soubiyyata ba3d al yaoum! لا مَحْسوبِية بعد اليوم

Ali Gannoun